Loading...

สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดลำปาง

Provincial Office of Natural Resources and Environment Lampang

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

แผนการดำเนินงานและเบิกจ่าย

จำนวนที่แสดงต่อหน้า

2 มี.ค. 66

แผนการใช้จ่ายโครงการป้องกันปัญหาฝุ่นควันและไฟป่ากลุ่มจังหวัดภายเหนือตอนบน1

1 มี.ค. 66

แผนการใช้จ่ายงบประมาณ โครงการป้องกันและปราบปรามการตัดไม้ทำลายป่าระดับจังหวัด (คปป.)

21 ก.พ. 66

แผนการใช้จ่ายโครงการบริหารจัดการที่ดินและทรัพยากรดินภายใต้แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ปี 2566

21 ก.พ. 66

แผนการใช้จ่ายงบประมาณ โครงการเมืองสิ่งแวดล้อมยั่งยืน ปี 2566

21 ก.พ. 66

แผนการใช้จ่ายงบประมาณ ค่าใช้จ่่ายในการพัฒนาเครือข่าย ทสม ปี 2566

21 ก.พ. 66

แผนการใช้จ่ายโครงการการพัฒนาศักยภาพสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดเพื่อพัฒนาแผนงานด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศระดับจังหวัด CC ปี 2566

21 ก.พ. 66

แผนการใช้จ่ายโครงการส่งเสริมการดำรงวิถีชีวิตแนวใหม่ ตามแนวทางขับเคลื่อนโมเดลเศรษฐกิจใหม่ BCG Model ปี 2566

21 ก.พ. 66

แผนค่าใช้จ่ายโครงการอนุรักษ์พันธุ์กรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริและกิจกรรมพิเศษ ปี 2566

จำนวนทั้งหมด 32 รายการ
1 2 3 4 > >>