Loading...

สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดลำปาง

Provincial Office of Natural Resources and Environment Lampang

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

ประวัติความเป็นมา

ประวัติความเป็นมา

สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดลำปาง ก่อตั้งตามอำนาจพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. 2545 มาตรา 5 
อยู่ภายใต้สังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และกฎกระทรวง แบ่งส่วนราชการสำนักงานปลัดกระทรวง กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2554  ข้อ 3 ข.ราชการบริหารส่วนภูมิภาค

โดยสถานที่ทำการแห่งแรกของหน่วยงาน ตั้งอยู่ชั้น 4 อาคารศาลากลางจังหวัดลำปาง กม.5 ถนนวชิราวุธดำเนิน ตำบลพระบาท อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง
หากแต่ส่วนทรัพยากรธรรมชาติ (งานป่าไม้เดิม) ยังอยู่ที่ถนนประตูม้า ตำบลเวียงเหนือ อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง
โดยมี นายชัยวัฒน์ เฮงตระกูล เป็นทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดลำปาง ดำรงตำแหน่งเป็นท่านแรก

เมื่อปี พ.ศ. 2552 นายสมศักดิ์ เขื่อนแก้ว ได้รับแต่งตั้งให้เป็นผู้อำนวยการสำนักงาน มีดำริให้ส่วนทรัพยากรธรรมชาติ ย้ายมารวมกันเพื่อประโยชน์กับประชาชนผู้มาติดต่อขอรับบริการ โดยย้ายมาตั้ง ณ เลขที่ 501 กม.2 ถนนวชิราวุธดำเนิน ตำบลพระบาท อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง 

ปี พ.ศ. 2558 นายฉลอง ของเดิม ผู้อำนวยการสำนักงาน ในขณะนั้น พิจารณาเสนอขอใช้อาคารขององค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ภาคเหนือบน รัฐวิสาหกิจในกระทรวง โดยเล็งเห็นว่าเพื่อเป็นประโยชน์และสะดวกแก่ประชาชนในการติดต่อ ทั้งยังด้านการติดต่อประสานระหว่างหน่วยงาน เนื่องจากอยู่ใกล้เคียงตัวเมือง และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง อาทิ สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 3 ลำปาง ,สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 13 สาขาลำปาง ตั้ง ณ เลขที่ 26 ถนนท่ามะโอ ตำบลเวียงเหนือ อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง 52000

ปี พ.ศ. 2565 นายนฤพนธ์ ทิพย์มณฑา ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดลำปาง ได้ทำพิธีเปิดใช้อาคารสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดลำปาง เลขที่ 725 หมู่ 2 ถนนพหลโยธิน ตำบลศาลา อำเภอเกาะคา จังหวัดลำปาง 52130 ซึ่งได้รับงบประมาณในการก่อสร้างจากสำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพื่อรองรับการให้บริการประชาชน