Loading...

สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดลำปาง

Lampang Provincial Office for Natural Resources and Environment

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

โครงการสำนักงานสะอาด

โครงการสำนักงานสะอาด

วันพุธที่ 8 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560 เวลา 13.00 น. นายเมืองแมน เกิดนานา ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดลำปาง ได้จัดทำโครงการ สำนักงานสะอาด โดยเชิญชวน ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ ร่วมกันทำความสะอาด และปรับภูมิทัศน์ บริเวณภายในและภายนอกอาคาร เพื่อสร้างความสมัครสมานสามัคคีและรักษาสภาพแวดล้อมทัศนวิสัยที่ดีและสะอาดภายในบริเวณสำนักงาน 
สร้างความพึงพอใจต่อบุคลากรที่ทำงานและผู้ที่มาติดต่อราชการ

แกลเลอรี่