Loading...

สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดลำปาง

Lampang Provincial Office for Natural Resources and Environment

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดลำปาง

สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดลำปาง

สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดลำปาง
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ชวนประชาชนสืบสานประเพณีลอยกระทงรักษ์สิ่งแวดล้อม ยึดหลัก 1 ครอบครัว 1 กระทง เพื่อลดปริมาณกระทงและขยะในการจัดเก็บ
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ชวนประชาชนสืบสานประเพณีลอยกระทงรักษ์สิ่งแวดล้อม ลดการก่อขยะและใช้ทรัพยากรอย่างรู้คุณค่า 
นายรัชฎา สุริยกุล ณ อยุธยา อธิบดีกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กล่าวว่า กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม เล็งเห็นความสำคัญในการสร้างค่านิยมให้คนไทยมีพฤติกรรมที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ลดการก่อขยะและใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างรู้คุณค่า ช่วงประเพณีลอยกระทงนี้ จึงเชิญชวนให้ประชาชนร่วมสืบสานประเพณีอันดีงามให้ดำรงอยู่ ควบคู่กับการรักษาแม่น้ำ ลำคลองและสิ่งแวดล้อม โดยรณรงค์ให้เลือกใช้กระทงที่ทำจากวัสดุธรรมชาติ ย่อยสลายได้ สร้างมลพิษให้แหล่งน้ำน้อยที่สุด
ส่วนจะเลือกใช้กระทงที่ทำจากวัสดุชนิดใดให้ดูจากพื้นที่ เช่น หากลอยในแม่น้ำ หรือสระน้ำที่มีปลาหรือสัตว์น้ำมาก ควรเลือกกระทงขนมปังสีธรรมชาติ ไม่ควรตกแต่งกระทงด้วยวัสดุอื่น เช่น โรยกากเพชร เพราะอาจเป็นอันตรายต่อสัตว์น้ำได้ แต่หากลอยในแหล่งน้ำที่เป็นระบบปิด เช่น สระน้ำ หนองน้ำ หรือบึง อาจมาใช้กระทงใบตอง หรือวัสดุธรรมชาติอื่นแทน ตลอดจนยึดหลัก 1 ครอบครัว 1 กระทง เพื่อลดปริมาณกระทงและขยะในการจัดเก็บ

แกลเลอรี่