Loading...

สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดลำปาง

Lampang Provincial Office for Natural Resources and Environment

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

ประชุมศูนย์อำนวยการและประสานงานให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติ (ภัยแล้ง) ระดับพื้นที่ของ ทส. ในพื้นที่จังหวัดลำปาง ประจำปี พ.ศ. 2563

ประชุมศูนย์อำนวยการและประสานงานให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติ (ภัยแล้ง) ระดับพื้นที่ของ ทส. ในพื้นที่จังหวัดลำปาง ประจำปี พ.ศ. 2563

วันอังคารที่ 11 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 11.00 น. นายสุรชัย แสงศิริ รักษาราชการแทน ผอ.สนง.ทสจ.ลำปาง
เป็นประธานการประชุม จัดตั้งศูนย์อำนวยการและประสานงานให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติ (ภัยแล้ง) ระดับพื้นที่ของ ทส. ในพื้นที่จังหวัดลำปาง ประจำปี พ.ศ. 2563
ครั้งที่ 1 / 2563
ณ ห้องประชุมสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดลำปาง

แกลเลอรี่