Loading...

สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดลำปาง

Lampang Provincial Office for Natural Resources and Environment

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

ประชุมศูนย์บัญชาการเหตุการณ์ป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควัน ครั้งที่ 1/2563

ประชุมศูนย์บัญชาการเหตุการณ์ป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควัน ครั้งที่ 1/2563

วันจันทร์ที่ 6 มกราคม 2563 เวลา 09.00 น. นายสุรพล บุรินทราพันธุ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง เป็นประธานในการประชุมเปิดศูนย์รวบรวมข้อมูลและสั่งการ ( War Room) ระดับจังหวัด และศูนย์บัญชาการเหตุการณ์ป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควัน และศูนย์รวบรวมข้อมูลและสั่งการ (War Room) ระดับอำเภอ ครั้งที่ 1/2563 ในการประชุมท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปางได้เน้นย้ำเรื่องแนวทางการสั่งการ ระบบ Single Command ตามแผน หน่วยงานต่างๆได้รายงานผลการดำเนินงานให้กับที่ประชุมทราบ โดยตั้งแต่วันที่ 9 ธันวาคม 2562 จนถึงปัจจุบัน ได้รับแจ้งเหตุไปแล้วทั้งหมด 18 ครั้งและได้ประชาสัมพันธ์สร้างความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับผลกระทบของไฟป่าให้กับประชาชนชาวจังหวัดลำปาง ผ่านสกูปข่าว Facebook ผ่านสื่อวิทยุ และผ่านจอ LED รอบเมืองลำปางทั้งหมด 6 จุด 10ครั้งต่อวัน ทั้งนี้ได้จัดทำข้อมูลแผนชิงเผา รายตำบลและหมู่บ้าน และแผนวัน เวลา ที่นายอำเภอสั่งการ ต่อ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ของแต่ละอำเภออีกด้วย

แกลเลอรี่