Loading...

สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดลำปาง

Lampang Provincial Office for Natural Resources and Environment

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

การประชุมช้างแห่งชาติ ประจำปี 2562

การประชุมช้างแห่งชาติ ประจำปี 2562

วันจันทร์ที่ 19 สิงหาคม เวลา 09.00 น. นายดุลยวิชญ์ รัตนภาค ผอ.สนง.ทสจ.ลำปาง เข้าร่วมการประชุมช้าง ประจำปี 2562 ทั้งนี้ สถาบันคชบาลแห่งชาติ ในพระอุปถัมภ์ฯ องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ ร่วมกับคณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้ร่วมกันจัดทำโครงการ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่ผลงาน งานวิจัยเรื่องช้างในหลากหลายมิติ พบปะแลกเปลี่ยนข้อมูล ความคิดและสถานการณ์เกี่ยวกับช้างที่เกิดขึ้นในรอบปี ระหว่างนักวิชาการและคนในวงการช้าง เพื่อให้เกิดความร่วมมือกันระหว่างหน่วยงานต่างๆ ในการร่วมกันปกป้องและอนุรักษ์ช้าง โดยมีวิจารย์ สิมาฉายา ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นประธาน ณ อาคารกัลยาณิวัฒนาการุณย์ สถาบันคชบาลแห่งชาติ ในพระอุปถัมภ์ฯ องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ จังหวัดลำปาง

แกลเลอรี่