Loading...

สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดลำปาง

Lampang Provincial Office for Natural Resources and Environment

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

“ไม่ขี้โกง คนดีที่ไทยต้องการ”

“ไม่ขี้โกง คนดีที่ไทยต้องการ”

“ไม่ขี้โกง คนดีที่ไทยต้องการ” ภายใต้โครงการผลิตสื่อเชิงบูรณาการการสื่อสาร ภายใต้แนวคิด คนดีที่ไทยต้องการ ซึ่งมีวัตถุประสงค์สำคัญเพื่อปลุกจิตสำนึกให้เกิดทัศนคติสนับสนุน หรือส่งเสริมการต่อต้านทุจริตทุกรูปแบบและเพื่อเป็นการขยายแนวร่วมหรือเครือข่ายการสร้างจิตสำนึกความมีคุณธรรมและจริยธรรมให้เกิดกับประชาชนทั่วไปตลอดจนหน่วยงานราชการ ภาคเอกชน ภาคการเมืองและภาคเยาวชน

เอกสารแนบ

1

ขนาดไฟล์:1.15 Mb | ประเภทไฟล์: .mp3 | ดาวน์โหลด: 33 ครั้ง

2

ขนาดไฟล์:1.16 Mb | ประเภทไฟล์: .mp3 | ดาวน์โหลด: 31 ครั้ง

3

ขนาดไฟล์:1.15 Mb | ประเภทไฟล์: .mp3 | ดาวน์โหลด: 32 ครั้ง

ต่อต้านคอร์รัปชั่น

ขนาดไฟล์:1.43 Mb | ประเภทไฟล์: .PDF | ดาวน์โหลด: 33 ครั้ง