Loading...

สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดลำปาง

Lampang Provincial Office for Natural Resources and Environment

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

เอกสารเผยแพร่

จำนวนที่แสดงต่อหน้า

8 พ.ค. 61

การขออนุญาตตั้งโรงงานแปรรูปไม้โดยใช้แรงงานคน(โรงเลื่อยมือ)โรงงานแปรรูปไม้ดดยใช้แรงงานคนเพื่อประดิษฐกรรม การแปรรูปไม้ชั่วคราวเพื่อการค้า และการแปรรูปไม้ชั่วคราวมิใช่เพื่อการค้า โดยใช้เครื่องจักรในจังหว

4 พ.ค. 61

งบทดลอง เดือน เม.ย.61

25 เม.ย. 61

ขอประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง (รายละเอียดแนบท้ายการจัดซื้ออุปกรณ์ดับไฟป่า จำนวน 91 ชุด) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

24 เม.ย. 61

ฝ่ายพัสดุฯ สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดลำปาง ขอนำประกาศเผยแพร่ สัญญาซื้ออุปกรณ์ดับไฟป่า จำนวน 91 ชุด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

3 เม.ย. 61

งบทดลองเดือน มี.ค.61

5 มี.ค. 61

งบทดลอง ประจำเดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ.2561

2 มี.ค. 61

เอกสารการประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) เลขที่ 4/2561

2 มี.ค. 61

ประกาศจังหวัดลำปาง เรื่อง ประกวดราคาจ้างเหมาจัดทำเอกสารในการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการคัดแยกขยะต้นทางและขยะอันตรายชุมชน จำนวน 3,000 เล่ม ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

จำนวนทั้งหมด 123 รายการ