Loading...

สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดลำปาง

Lampang Provincial Office for Natural Resources and Environment

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

เอกสารเผยแพร่

จำนวนที่แสดงต่อหน้า

8 พ.ค. 61

การขออนุญาตให้ผลิตเลื่อยโซ่ยนต์ในท้องที่จังหวัดลำปาง

8 พ.ค. 61

การขอรับใบอนุญาตให้นำเข้าเลื่อยโซ่ยนต์ในท้องที่จังหวัดลำปาง

8 พ.ค. 61

การขอรับใบอนุญาตให้มีเลื่อยโซ่ยนต์ในท้องที่จังหวัดลำปาง

8 พ.ค. 61

การขออนุญาตเปลี่ยนแปลงเลื่อยโซ่ยนต์ให้มีกำลังเครื่องจักรกลเพิ่มขึ้นจากที่ระบุไว้ในใบอนุญาต ในท้องที่จังหวัดลำปาง

8 พ.ค. 61

การขออนุญาตเปลี่ยนแปลงพื้นที่ให้มีหรือใช้เลื่อยโซ่ยนต์ให้แตกต่างไปจากที่ระบุไว้ในใบอนุญาตในท้องที่จังหวัดลำปาง

8 พ.ค. 61

การขออนุญาตนำเลื่อยโซ่ยนต์ออกใช้นอกพื้นที่ที่ได้รับอนุญาตเป็นการชั่วคราวในท้องที่จังหวัดลำปาง

8 พ.ค. 61

การขออนุญาตซ่อมแซมเลื่อยโซ่ยนต์เป็นธุรกิจเพื่อสินจ้าง ในท้องที่จังหวัด

8 พ.ค. 61

การขออนุญาตตั้งโรงไม้แปรรูปในจังหวัดลำปาง

จำนวนทั้งหมด 123 รายการ