Loading...

สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดลำปาง

Lampang Provincial Office for Natural Resources and Environment

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

เอกสารเผยแพร่

จำนวนที่แสดงต่อหน้า

8 พ.ค. 61

การขอและการออกใบแทนหนังสือรับรองการแจ้งตัดหรือโค่นไม้ที่ได้มาจากการ ทำสวนป่า

8 พ.ค. 61

คู่มือการขออนุญาตเพื่อเข้าไป หรือผ่าน หรือใช้ทาง และการนำ หรือปล่อยสัตว์เลี้ยง เข้าไปภายในเขตป่าสงวนแห่งชาติ (ตามมาตรา 18)

8 พ.ค. 61

การอนุญาตเก็บหาของป่าภายในเขตป่าสงวนแห่งชาติ

8 พ.ค. 61

การรับโอน การแก้ไขอาณาเขต และสาระสำคัญในการอนุญาต ในจังหวัดลำปาง

8 พ.ค. 61

การอนุญาตให้ประทับตราประจำต่อหนังสือกำกับไม้แปรรูป หนังสือกำกับไม้ยางพาราแปรรูป และหนังสือกำกับสิ่งประดิษฐ์ เครื่องใช้ หรือสิ่งอื่นใดบรรดาที่ทำด้วยไม้หวงห้าม ในจังหวัดลำปาง

8 พ.ค. 61

การต่ออายุใบอนุญาตอุตสาหกรรมไม้ ในจังหวัดลำปาง

8 พ.ค. 61

การอนุญาตค้าหรือมีไว้ในครอบครองเพื่อการค้า ซึ่งสิ่งประดิษฐ์ เครื่องใช้ หรือสิ่งอื่นใดบรรดาที่ทำด้วยไม้หวงห้ามในจังหวัดลำปาง

8 พ.ค. 61

การขออนุญาตตั้งโรงค้าไม้แปรรูปในจังหวัดลำปาง

จำนวนทั้งหมด 123 รายการ
<< < 9 10 11 12 13 > >>