Loading...

สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดลำปาง

Lampang Provincial Office for Natural Resources and Environment

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

คู่มือประชาชน ด้านทรัพยากรธรรมชาติ

จำนวนที่แสดงต่อหน้า

8 พ.ค. 61

การออกใบอนุญาตให้นำไม้สักที่เคยอยู่ในสภาพเป็นสิ่งปลูกสร้างหรือเคยอยู่ในสภาพเป็นเครื่องใช้มาแล้วกว่า 5 ปี เคลื่อนย้ายออกนอกเขตจังหวัดลำปาง

8 พ.ค. 61

การออกใบแทนหนังสือรับรองการขึ้นทะเบียนที่ดินเป็นสวนป่า

8 พ.ค. 61

การยกเลิกตราแสดงการเป็นเจ้าของไม้

8 พ.ค. 61

การรับแจ้งและการออกหนังสือรับรองการแจ้งตัดหรือโค่นไม้ที่ได้มาจากการทำสวนป่า

8 พ.ค. 61

การขึ้นทะเบียนที่ดินเป็นสวนป่า

8 พ.ค. 61

การขอและการออกใบแทนหนังสือรับรองการแจ้งตัดหรือโค่นไม้ที่ได้มาจากการทำสวนป่า

8 พ.ค. 61

การโอนทะเบียนที่ดินเป็นสวนป่า

8 พ.ค. 61

การขอและการออกใบแทนหนังสือรับรองการแจ้งตัดหรือโค่นไม้ที่ได้มาจากการ ทำสวนป่า

จำนวนทั้งหมด 24 รายการ
1 2 3 >